2017-09-18 Santiago – Toronto – Stockholm – Valdivia

English text is located further down the page

När vi flyttade över kattens prylar till Heinz båt började katten se lite misstänksam ut. När vi sedan på kvällen lämnade marinan sprang katten hysteriskt fram och tillbaka på bryggan samtidigt som hon jamade högt. Det tog dock bara någon dag så hade hon installerat sig helt i Heinz båt. Hon tog snabbt över Heinz säng, så han behövde inte längre någon fotvärmare och var köket fanns lärde hon sig snabbt.

Vi lämnade Valdivia bussterminal på kvällen. Fina bussar med bussvärd som såg till att vi hade det bekvämt. På morgonen före vi gled in i Santiago serverades en enklare frukost. Tog en taxi till hotellet, som låg bara en km från ”Plaza de Armas”, som är centralt beläget i Santiago. Morgonrusning i trafiken så taxin tog nästan en timme för en åktur på ca tre km.

Santiago är en trevlig och mycket levande stad. Nästan mitt i stan ligger ett enormt marknadsområde med försäljning av kött, fisk, grönsaker, kryddor och allt annat som hör hushållet till. Området upptog tre stora kvarter och uppskattas till 1000 x 500 meter. Klart största marknadsområdet vi någonsin sett. Granne med detta låg ett stort antal kvarter som bara sålde kläder, med hundratals affärer koncentrerat. Drömmen för en shopaholic.  I ”downtown” hittade vi två kvarter som bara innehöll optiker. Räknade längs en gata till 50 glasögonaffärer. Gav upp räknandet när vi såg att nästa byggnad, som var ett typ shoppingcenter, som i stort sett bara innehöll optiker. Måste ha varit kring 200 optiker i dessa två kvarter.

Körsbärsträden blommade i Santiago
Körsbärsträden blommade i Santiago

 

Del v det stora marknadsområdet
Del av det stora marknadsområdet

Två dagar tillbringade vi i stadsdelen ”Bella Vista”. Där var en avslappnad atmosfär med mycket konstgallerier, graffiti, barer, nattklubbar, restauranger, men också ett jättefint zoo med massor av djur.

Graffiti i Bella Vista
Graffiti i Bella Vista
Vy från zoo ut över stan
Vy från zoo ut över stan
En rolig Lemur, en av mina favoriter
En rolig Lemur, en av mina favoriter
Fin Panda ligger och vilar
Fin Panda ligger och vilar
Huvet på en långhals. Inte ofta som man kommer på samma nivå
Huvet på en långhals. Inte ofta som man kommer på samma nivå
Chilenska synen på evolutionen
Chilenska synen på evolutionen

Fyra dagar gick fort och nu var det dags att åka nattflyget till Toronto. Anlände vid 5 tiden på morgonen och efter att vi blivit inklarerade i Kanada, tog vi snabbtåget till city. Hamnade mitt i ”downtown” i morgonrusning. Massvis med finklädda människor jäktade på till jobbet. Efter långpromenad kom vi till ”Chinatown” där det var en annan miljö. Köpte lite kryddor som annars är svåra att hitta och åt sedan ”koreanskt”, som var otroligt gott. Mera promenad och sedan tillbaka till flygplatsen.

Downtown i Toronto. Rejäla byggnader.
Downtown i Toronto. Rejäla byggnader.
Tv tornet i Toronto, 553 meter, byggt 1976. fram till 2010 världens högsta torn o fristående byggnadsverk
Tv tornet i Toronto, 553 meter, byggt 1976. fram till 2010 världens högsta torn o fristående byggnadsverk
Chinatown i Toronto
Chinatown i Toronto

Efter en intensiv dag i Toronto bar det nu iväg via London och Munchen, till Stockholm/Arlanda. Väl där hade vi inget baggage, det kom levererat med bil efter några dagar.

Blev hämtade av sonen, som skjutsade oss till de efterlängtade barnbarnen, Aaron och Edvin. Nu följde fyra intensiva veckor av umgänge med släkt och vänner. Har hunnit med en natt i båt, en segeltävling, besök i Wasahamnen, montage av peke på båt, motorservice mm. Mycket båt blev det även i Sverige.

Minsta barnbarnet Edvin, gillar hörselkåpor
Minsta barnbarnet Edvin, gillar hörselkåpor
Här med storebror Aaron
Här med storebror Aaron

Har nu tagit ut medicin så att vi klarar oss i två år. Det blev en full ryggsäck. Vet inte när vi har möjlighet att besöka Sverige nästa gång.

Fyra veckor gick fort och det var lite sorgligt att lämna framförallt barnbarnen. Liza skjutsade oss till Arlanda där vi checkade in för första etappen till Frankfurt. Planet blev lite sent, så vi fick stressa en del för att hinna med nästa plan till Rio de Janeiro. Var i tid i Rio, men med passkontroller, säkerhetskontroller, terminalbyte, mm, blev det inte någon tid över innan planet till Santiago skulle gå. Väl i Santiago, väntade vi även denna gång förgäves på vårt baggage. Nä, det spårade man till Rio, så sista flygningen ner till Valdivia skedde utan baggage. Tre dagar senare levererades våra prylar ner till hamnen och båten.

Heinz hade slagit på värmen i vår båt och bjöd på middag när vi anlände. Katten mådde mycket bra men valde att flytta hem direkt. Dock går hon nu dagligen över till sin andra båt och kollar in vad som finns i köket.

I Chile är det nu långhelg och allt är helt stängt måndag och tisdag. På onsdag startar jobbet med att bygga ett nytt roder.

Ha det bra / Lena och Micke

When we moved  the cat’s things over to Heinz’s boat, the cat started to look a little suspicious. When we left the marina last night, the cat ran hysterically back and forth on the bridge while she miaowed loudly. It only took a day, before she was completely installed in Heinz’s boat. She quickly took over Heinz’s bed, so he no longer needed a foot heater and she quickly learned where the kitchen was situated.

We left Valdivia bus terminal in the evening. Nice buses with stewardes that made us feel comfortable. In the morning before we slipped into Santiago, a simpler breakfast was served. We took a taxi to the hotel, which was only one km from the ”Plaza de Armas”, which is centrally located in Santiago. It was rush hour so the taxi took almost an hour for a ride of about three km.

Santiago is a nice and very vibrant city. On the edge of town is a huge market area with stalls selling meat, fish, vegetables, spices and everything else that belongs to the household. The area occupied three large blocks and is estimated at 1000 x 500 meters. By far the biggest market area we have ever seen. Next to this lay a large number of blocks that only sold clothes, with hundreds of shops concentrated together. The dream of a shopaholic. In the ”downtown” we found two blocks that only featured opticians. In one street I counted 50 shops selling only glasses. I gave up counting when we saw that the next building, which was a type of shopping mall, mostly contained opticians. There must have been around 200 opticians in these two blocks.

We spent  two days in the neighborhood called ”Bella Vista”. There was a relaxed atmosphere with lots of art galleries, graffiti, bars, nightclubs, restaurants, but also a giant zoo with lots of animals.
Four days went fast and now it was time to go to Toronto. We arrived at 5 o’clock in the morning and after we were cleared into Canada, we took the fast train to the city. We ended up in the middle of the ”downtown” in the morning rush hour. Lots of smartly-dressed people rushed off to work. After a long walk, we came to ”Chinatown” where there was another environment. We bought some spices that are hard to find and then ate ”Korean”, which was incredibly good. More walking and then back to the airport.
After an intense day in Toronto, we now travelled via London and Munich to Stockholm / Arlanda. There we had no baggage, it came delivered by car after a few days.
We were picked up by our son who drove us to our small grandchildren, Aaron and Edvin. Now followed four intense weeks of socialising with relatives and friends. We spent one night in a boat, a sailing competition, a visit to the Wasahamnen, boat maintenance, motor service, etc.
We’ve now bought enough medicine to last for two years. It became a full backpack. We do not know when we will have the opportunity to visit Sweden again.
Four weeks went fast and it was a bit sad to leave the grandchildren. Liza drove us to Arlanda where we checked in for the first stage to Frankfurt. The flight arrived a bit late, so we had to hurry a lot to catch upp with the next flight to Rio de Janeiro. We were right on time in Rio, but with passport checks, security checks, terminal change, etc., there was no time left before the plane to Santiago went. Once in Santiago, we also waited for our baggage this time in vain. Eventually, it was traced to Rio, so the last flight down to Valdivia was without baggage. Three days later, our things were delivered to the port and the boat.

Heinz had put the heater on in our boat and invited us to dinner when we arrived. The cat felt very happy with Heinz, but chose to move home directly. However, she goes to her second boat daily and looks to see what’s in the kitchen.

In Chile it is now a long weekend and everything is completely closed Monday and Tuesday. On Wednesday, the job starts with building a new rudder.

Best wishes / Lena and Micke